مقالات

iframe & bframe & pframe

در روش های فشرده سازی مانند h.246 ,h.265  دو نوع اصلی فریم وجود دارد:

I-Frame : مخفف عبارت  Inline frame  می باشد و فریم کاملی از یک ویدیو را نمایش می دهد و در واقع فریم هایی هستند که کل تصویر را اسکن می کنند .

برای فاصله بین دو فریم از عبارات  I-frame gap  یا  I- frame interval  استفاده می شود .

 

 

            

 

P-frame : این نوع فریم تنها تغییرات نسبت به فریم قبلی را حمل می کند و در واقع با در نظر گرفتن  I-frame  به عنوان مرجع فقط تغییرات صحنه به فریم بعدی ارسال می شود .تغییرات ممکن است کوچک باشد  مانند نویزهای دیجیتال یا بزرگ باشد مانند حرکت دوربین های  PTZ  .

B-frame :در آن هم  از  تغییرات فریم قبلی و هم فریم بعدی به منظور حداکثر فشرده سازی استفاده می کنند .

لازم به ذکراست استفاده از  P-frame , B-frame  باعث کاهش چشم گیر مصرف پهنای باند می شود .