تکنولوژی های داتیس

بررسی تکنولوژی‌های دوربین‌های مداربسته

تقویت کننده در دستگاه ها

Okidokeys قفل هوشمند

مستندات امنيتى

استفاده ميكند Thruvis سازمان امنيت و حمل و نقل آمريكا از تصوير بردارى

قدرت ويدئوى ٣٦٠ درجه اى در راه حل هاى نظارتى

Atom هشدار دهنده ى آتش و دود فتوالكترونيك