تکنولوژی های داتیس

تقویت کننده در دستگاه ها

تقويت كننده دستگاه ها


در ميان تهديدات سايبرى ، دستگاهها اغلب با راهنماى سخت افزارى ارائه ميشوند ، يكى از وظايف در نصب اين است كه راهنماى سخت افزارى با سياست امنيتى كاربر نهايى مطابقت داشته باشد . در بسيارى از موارد اين شامل تنظيمات دستى است كه ميتواند زمان زيادى صرف آن گردد . با شناخت اين چالش ، Axis تكنولوژى خود را توسعه داده است ، به گونهاى كه ميتواند فرايند را ساده كند . به اين صورت كه به نصب كنتدگان اجازه ميدهد تا به سرعت پيكر بندى چندين دستگاه را همزمان و با كاهش زمان و هزينه نصب نظارت و سيستم هاى امنيتى انجام دهند. 

http://club.datisint.ir/

ماهنامه تخصصى حفاظتى و امنيتى نو آوران

شماره پنجاهم