تکنولوژی های داتیس

مستندات امنيتى

مستندات امنيتى 


شايد يكى از بهترين چيزهايى كه سيستم هاى حفاظتى و امنيتى ميتواند ارائه دهد ، مستنداتى است كه كنترل هاى فنى انجام شده در تمام دستگاه ها در شبكه براى پيكر بندى سياست هاى امنيتى مشترى ارائه ميدهند و از طريق اين اسناد سازمان ها با آرامش خاطر ميدانند كه تجهيزات و سيستم هاى امنيتى آنها مطابق با سياست امنيتى نصب ميشوند و در صورتى كه حمله نقض يا حمله DDOS رخ دهد ، اين مستندات ميتواند به تيم تحقيقاتى-قانونى كمك كند آسيب پذيرى و يا مشكلات ديگرى كه از طريق آنها سيستم مورد سواستفاده قرار گرفته است را مشخص كند.

http://datisint.com/Article

ماهنامه تخصصى حفاظتى ، امنيتى و ايمنى نو آوران
شماره پنجاهم