• datis-header

دستگاه ضبط NVR پرادا (پرادا)

دستگاه ضبط NVR دوربین های IP  را در شبکه ضبط کرده و آنها را مدیریت می نماید.

 1 2