لینک های مرتبط

تعدادی از نرم افزار های کاربردی مورد نیاز تجهیزات در لینک Google Drive شرکت داتیس فابل دسترس میباشد
لطفا جهت استفاده از این نرم افزار ها از این لینک  استفاده فرمایید
https://drive.google.com/open?id=0ByzFxV0bKatSYVl6SWNXTGhOT2c