تکنولوژی های داتیس

قدرت ويدئوى ٣٦٠ درجه اى در راه حل هاى نظارتى

قدرت ويدئوى ٣٦٠ درجه اى در راه حل هاى نظارتى

 

بايد گفت از دهه ١٩٩٠ ما دوربين هايى با مكانيزم هاى swing يا گردان داشتيم،امروزه نيز شكل مدرن pan-tilt-zoom نيز در تعداد بسيارى از كاربردهاى سيستم هاى نظارت تصويرى به كار گرفته ميشود.
با ورود گسترده ى دوربين هاى ٣٦٠ درجه نيز اين روند ادامه دارد و به اين ترتيب تا سال ٢٠٢٠ صنعت در هر سال پنج ميليون واحد دوربين ٣٦٠ درجه خواهد فروخت،بازارها شامل بانك ها ، فرودگاه ها ، تفريح گاه ها و زندانها ميشود.
احتمال فرصت در بازار مصرف كنندگان نهايى نيز وجود دارد.
دوربين هاى ٣٦٠ درجه تصاوير را همچون داستان براى ما روايت ميكند و اين در بسيارى از مكانها باعث صرفه جويى در هزينه و همينطور ديالت تصاوير بهينه ترى خواهد داشت.
با دوربين هاى ٣٦٠ درجه شما آگاهى موقعيتى به دست مى آوريد.
وقتى دوربين هاى pan,tilt and zoom در حال نظارت باشند ، خيلى چيزها را از دست ميدهيد .
البته بايد متذكر شد كه دوربين هاى ٣٦٠درجه براى تكميل ساير دوربين ها وجود دارند ، نه جايگزينى آنها.و با پوشش منطقه اى گسترده توسط يك دوربين باعث صرفه جويى ميشوند.

http://datisint.com/Projects

منبع : comment of the month/مجله حفاظت و ساختمان